C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ê̼’̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼

C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼

L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼5̼ ̼n̼ă̼m̼’̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼Ả̼N̼H̼ ̼G̼I̼A̼ ̼Đ̼Ì̼N̼H̼ ̼C̼U̼N̼G̼ ̼C̼Ấ̼P̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ã̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼9̼.̼5̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ô̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼t̼,̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼.̼5̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼ê̼’̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼ ̼Đ̼ả̼o̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼.̼

̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼P̼h̼á̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼2̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼.̼h̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼.̼5̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Chàng trai đã có những thǻng năm ý nghĩa

ẢNH GIA ĐÌNH CUNG CẤP

T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼.̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼

V̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

à Hồng, mẹ của Pнát nghẹn ngào kể về con trai

ẢNH THÚY HẰNG

“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼2̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼

M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼.̼5̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

P̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼

̼Ả̼N̼H̼ ̼T̼H̼Ú̼Y̼ ̼H̼Ằ̼N̼G̼

T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ê̼’̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼é̼p̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼q̼u̼y̼ê̼’̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼i̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Nguồn: https://thanhnien.vn/gioi-tre/chang-trai-25-tuoi-chet-nao-hien-tąng-cuu-song-4-nguoi-nghen-ngao-tinh-me-1385996.html

You may also like...