Tin mới nhất: Trưa 15/9 Nữ ca sĩ Phi Nhung đã tỉnh, dấu hiệu sinh tồn bình thườn, Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ – Đọc tin tức mới nhất

P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ đ̼ứ̼n̼g̼ g̼i̼ữ̼a̼ r̼a̼n̼h̼ g̼i̼ớ̼i̼ s̼i̼n̼h̼ t̼ử̼. G̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ đ̼ã̼ b̼ậ̼n̼ l̼ò̼n̼g̼ v̼ì̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ c̼ò̼n̼ m̼ệ̼t̼ m̼ỏ̼i̼ b̼ở̼i̼ ”̼v̼i̼r̼u̼s̼ t̼i̼n̼ g̼i̼ả̼”̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ ủ̼n̼g̼ h̼ộ̼ c̼h̼o̼ n̼ữ̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ đ̼ể̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼?̼
̼C̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ m̼ạ̼n̼g̼ v̼ừ̼a̼ x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼ k̼h̼i̼ m̼ộ̼t̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ả̼i̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ t̼ừ̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ l̼ấ̼y̼ d̼a̼n̼h̼ n̼g̼h̼ĩ̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼,̼ t̼ê̼n̼ t̼u̼ổ̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ đ̼ể̼ t̼ạ̼o̼ s̼ự̼ c̼h̼ú̼ ý̼,̼ t̼ă̼n̼g̼ đ̼ộ̼ x̼á̼c̼ t̼h̼ự̼c̼ đ̼ể̼ l̼ô̼i̼ k̼é̼o̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

C̼a̼ s̼ĩ̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ m̼ắ̼c̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ C̼h̼ợ̼ R̼ẫ̼y̼ (̼T̼P̼.H̼C̼M̼)̼

̼T̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ N̼.N̼.C̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ ủ̼n̼g̼ h̼ộ̼ c̼h̼o̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ v̼i̼ế̼t̼:̼ ”̼C̼h̼ắ̼c̼ h̼ẳ̼n̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ỡ̼i̼ c̼ũ̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ậ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼,̼ t̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ m̼ớ̼i̼ n̼h̼ấ̼t̼ m̼à̼ e̼m̼ n̼ắ̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ q̼u̼a̼ c̼o̼n̼ g̼á̼i̼ W̼e̼n̼d̼y̼,̼ c̼h̼ị̼ N̼h̼u̼n̼g̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ C̼h̼ợ̼ R̼ẫ̼y̼,̼ v̼ẫ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼ặ̼n̼g̼ h̼ô̼n̼ m̼ê̼,̼ t̼r̼ợ̼ t̼h̼ở̼ b̼ằ̼n̼g̼ m̼á̼y̼,̼ c̼h̼ư̼a̼ ă̼n̼ u̼ố̼n̼g̼ g̼ì̼ đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ p̼h̼ả̼i̼ l̼u̼ồ̼n̼ ố̼n̼g̼ d̼ẫ̼n̼ d̼i̼n̼h̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ t̼ậ̼n̼ d̼ạ̼ d̼à̼y̼ n̼u̼ô̼i̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼… n̼g̼h̼ĩ̼ m̼à̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ x̼ó̼t̼ q̼u̼á̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ạ̼”̼.

S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ N̼.N̼.C̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼,̼ l̼ú̼c̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ k̼h̼ỏ̼e̼ m̼ạ̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼ắ̼p̼ n̼ơ̼i̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ q̼u̼ả̼n̼ k̼h̼ó̼ n̼h̼ọ̼c̼,̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ s̼ự̼ t̼r̼ợ̼ g̼i̼ú̼p̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ m̼ạ̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ q̼u̼â̼n̼,̼ n̼h̼à̼ h̼ả̼o̼ t̼â̼m̼… B̼â̼y̼ g̼i̼ờ̼ đ̼ế̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ a̼i̼ d̼á̼m̼ đ̼ứ̼n̼g̼ l̼ê̼n̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ s̼ự̼ t̼r̼ợ̼ g̼i̼ú̼p̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ị̼ ấ̼y̼,̼ c̼ó̼ l̼ẽ̼ v̼ì̼ c̼h̼ị̼ ấ̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ b̼ị̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼u̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼. N̼h̼ư̼n̼g̼ h̼ã̼y̼ n̼h̼ì̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ g̼ì̼ c̼h̼ị̼ ấ̼y̼ l̼à̼m̼ đ̼i̼ t̼h̼ì̼ s̼ẽ̼ h̼i̼ể̼u̼,̼ n̼u̼ô̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ c̼ơ̼ n̼h̼ỡ̼ r̼ồ̼i̼ l̼à̼m̼ b̼a̼o̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ầ̼n̼ b̼à̼n̼ c̼ã̼i̼.

T̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ N̼.N̼.C̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ ủ̼n̼g̼ h̼ộ̼ t̼i̼ề̼n̼ đ̼ể̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼

”̼V̼ậ̼y̼ n̼a̼y̼ e̼m̼ m̼ạ̼n̼h̼ d̼ạ̼n̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ s̼ự̼ g̼i̼ú̼p̼ đ̼ỡ̼ t̼ừ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼â̼m̼ m̼ộ̼,̼ a̼i̼ c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ ủ̼n̼g̼ h̼ộ̼ t̼i̼ề̼n̼,̼ a̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼h̼ì̼ ủ̼n̼g̼ h̼ộ̼ b̼ằ̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ l̼ư̼ợ̼t̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ đ̼i̼ k̼h̼ắ̼p̼ n̼ơ̼i̼ đ̼ể̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ ạ̼”̼,̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ N̼.N̼.C̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼,̼ đ̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ d̼ẫ̼n̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ n̼g̼â̼n̼ h̼à̼n̼g̼ đ̼ể̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ ủ̼n̼g̼ h̼ộ̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼.

X̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ n̼à̼y̼,̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼h̼ỏ̼i̼ x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ s̼ẵ̼n̼ s̼à̼n̼g̼ ủ̼n̼g̼ h̼ộ̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ v̼ề̼ t̼i̼ề̼n̼ b̼ạ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ n̼ữ̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ đ̼a̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ c̼h̼ọ̼i̼ v̼ớ̼i̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ b̼ở̼i̼ s̼ự̼ h̼â̼m̼ m̼ộ̼ c̼ũ̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ t̼r̼â̼n̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ v̼ì̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ đ̼ổ̼ b̼ệ̼n̼h̼,̼ g̼i̼ọ̼n̼g̼ c̼a̼ C̼h̼i̼ề̼u̼ q̼u̼a̼ p̼h̼à̼ H̼ậ̼u̼ G̼i̼a̼n̼g̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼à̼m̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼ n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼á̼n̼h̼ g̼i̼á̼ c̼a̼o̼.

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ c̼ậ̼p̼ n̼h̼ậ̼t̼ m̼ớ̼i̼ n̼h̼ấ̼t̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼,̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ t̼ừ̼ p̼h̼í̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼,̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ C̼h̼ợ̼ R̼ẫ̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼u̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ c̼ủ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ (̼P̼h̼ạ̼m̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼)̼ c̼h̼o̼ b̼ấ̼t̼ k̼ỳ̼ a̼i̼,̼ t̼r̼ừ̼ k̼h̼i̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ v̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼á̼t̼ n̼g̼ô̼n̼ l̼à̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ k̼h̼o̼a̼. A̼i̼ t̼ự̼ ý̼ c̼u̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼à̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ r̼a̼ b̼ê̼n̼ n̼g̼o̼à̼i̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ị̼u̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ớ̼i̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.
̼L̼ờ̼i̼ đ̼á̼p̼ t̼r̼ả̼ c̼ủ̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼?̼ S̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ n̼ữ̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ r̼a̼ s̼a̼o̼?̼
̼Đ̼ó̼n̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼r̼ê̼n̼,̼ n̼g̼a̼y̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ c̼ủ̼a̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ v̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼ữ̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ đ̼ã̼ l̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ đ̼á̼p̼ t̼r̼ả̼ g̼a̼y̼ g̼ắ̼t̼. Q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ c̼ủ̼a̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ k̼h̼ẳ̼n̼g̼ đ̼ị̼n̼h̼,̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ề̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ ủ̼n̼g̼ h̼ộ̼ n̼h̼ư̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ N̼.N̼.C̼.

A̼n̼h̼ Đ̼ỗ̼ M̼i̼n̼h̼ T̼r̼í̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g̼ h̼à̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ă̼m̼ q̼u̼a̼ n̼h̼ấ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼:̼ ”̼G̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ q̼u̼y̼ê̼n̼ g̼ó̼p̼,̼ đ̼ó̼n̼g̼ g̼ó̼p̼ g̼ì̼ đ̼ể̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ c̼h̼o̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼. C̼h̼ỉ̼ l̼à̼ t̼i̼n̼ đ̼ồ̼n̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ n̼à̼o̼ l̼à̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼,̼ m̼o̼n̼g̼ c̼á̼c̼ b̼ạ̼n̼ h̼ã̼y̼ t̼ô̼n̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼. Đ̼â̼y̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ l̼ợ̼i̼ d̼ụ̼n̼g̼ l̼ò̼n̼g̼ t̼i̼n̼ đ̼ể̼ l̼ừ̼a̼ đ̼ả̼o̼,̼ t̼r̼ụ̼c̼ l̼ợ̼i̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼. M̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼h̼ì̼ h̼ã̼y̼ s̼á̼n̼g̼ s̼u̼ố̼t̼”̼

R̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼i̼n̼ đ̼ồ̼n̼ v̼ề̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ g̼ầ̼n̼ đ̼â̼y̼ l̼à̼m̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼.

C̼ó̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼ỗ̼i̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼,̼ s̼i̼ê̼u̼ m̼ẫ̼u̼ X̼u̼â̼n̼ L̼a̼n̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ạ̼n̼ t̼h̼â̼n̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ v̼ớ̼i̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ v̼à̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ l̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ”̼T̼ấ̼t̼ c̼ả̼ m̼ọ̼i̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ c̼h̼o̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ l̼à̼ l̼ừ̼a̼ đ̼ả̼o̼. C̼h̼ị̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ v̼à̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ b̼ấ̼t̼ c̼ứ̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ g̼i̼ú̼p̼ đ̼ỡ̼ t̼i̼ề̼n̼ b̼ạ̼c̼ n̼à̼o̼. Đ̼ồ̼ á̼c̼ đ̼ộ̼c̼!̼”̼.

C̼h̼ị̼ N̼g̼ô̼ H̼ả̼i̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ v̼ừ̼a̼ t̼h̼a̼y̼ m̼ặ̼t̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼,̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ t̼ớ̼i̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ c̼á̼c̼ k̼h̼á̼n̼ g̼i̼ả̼ v̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼â̼m̼ m̼ộ̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼à̼ n̼g̼o̼à̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼. ”̼T̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ t̼i̼ề̼n̼ ủ̼n̼g̼ h̼ộ̼ c̼h̼ị̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼i̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼o̼ạ̼n̼ c̼h̼a̼t̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ l̼à̼ g̼i̼ả̼ m̼ạ̼o̼ l̼ừ̼a̼ d̼ố̼i̼ k̼h̼á̼n̼ g̼i̼ả̼ v̼à̼ f̼a̼n̼. C̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ v̼à̼ k̼ể̼ c̼ả̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ D̼i̼ễ̼m̼ P̼h̼ạ̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ b̼ấ̼t̼ k̼ỳ̼ m̼ộ̼t̼ l̼ờ̼i̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ n̼à̼o̼ đ̼ể̼ q̼u̼y̼ê̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ ủ̼n̼g̼ h̼ộ̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ị̼ H̼a̼i̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼. H̼i̼ệ̼n̼ n̼a̼y̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ị̼ H̼a̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ v̼à̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ă̼m̼ l̼o̼ r̼ấ̼t̼ t̼ố̼t̼. N̼ê̼n̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ú̼ ý̼ g̼i̼ù̼m̼ đ̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼ị̼ l̼ừ̼a̼ đ̼ả̼o̼. C̼á̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ị̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ r̼i̼ê̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼”̼.

L̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ă̼n̼g̼ b̼à̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ ủ̼n̼g̼ h̼ộ̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ k̼ể̼ t̼r̼ê̼n̼,̼ c̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ m̼ạ̼n̼g̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼â̼y̼ l̼à̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ m̼ộ̼t̼ n̼ữ̼ c̼a̼ s̼ĩ̼,̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼ắ̼n̼ t̼í̼c̼h̼ x̼a̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼h̼ủ̼ c̼ủ̼a̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼. P̼h̼í̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ã̼ n̼ắ̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ n̼à̼y̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ t̼h̼ê̼m̼,̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ N̼.N̼.C̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ k̼ẻ̼ g̼i̼a̼n̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ đ̼o̼ạ̼t̼ đ̼ể̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ q̼u̼y̼ê̼n̼ g̼ó̼p̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼o̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼.

H̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ g̼i̼ả̼ v̼ề̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ n̼ằ̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ b̼ệ̼n̼h̼.

S̼a̼u̼ 3̼ t̼u̼ầ̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ở̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ C̼h̼ợ̼ R̼ẫ̼y̼,̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ c̼ủ̼a̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼. T̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ q̼u̼a̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼ồ̼n̼ đ̼o̼á̼n̼ v̼ề̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ ”̼q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼”̼,̼ ”̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ l̼ê̼n̼ m̼á̼y̼ b̼a̼y̼ v̼ề̼ M̼ỹ̼”̼ h̼a̼y̼ g̼ầ̼n̼ đ̼â̼y̼ c̼ó̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ g̼i̼ọ̼n̼g̼ c̼a̼ Á̼o̼ m̼ớ̼i̼ C̼à̼ M̼a̼u̼ t̼ổ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ p̼h̼ổ̼i̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ y̼ế̼u̼ d̼ầ̼n̼ n̼ê̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼a̼n̼ t̼h̼i̼ệ̼p̼ E̼C̼M̼O̼ (̼h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g̼ t̼i̼m̼ p̼h̼ổ̼i̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ạ̼o̼)̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ n̼à̼y̼ ”̼đ̼ổ̼ b̼ộ̼”̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼,̼ x̼ì̼ x̼à̼o̼ b̼à̼n̼ t̼á̼n̼. N̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ù̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ữ̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼à̼y̼ q̼u̼a̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ã̼ r̼ấ̼t̼ m̼ệ̼t̼ m̼ỏ̼i̼ k̼h̼i̼ p̼h̼ả̼i̼ l̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ đ̼í̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼,̼ b̼á̼c̼ b̼ỏ̼ ”̼t̼i̼n̼ v̼ị̼t̼”̼. A̼n̼h̼ Đ̼ỗ̼ Q̼u̼a̼n̼g̼ C̼h̼í̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ v̼ừ̼a̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼,̼ m̼ấ̼y̼ n̼g̼à̼y̼ n̼a̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ậ̼p̼ n̼h̼ậ̼t̼ t̼i̼n̼ t̼ứ̼c̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ P̼h̼i̼ N̼h̼u̼n̼g̼ v̼ì̼ c̼h̼ị̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ t̼ạ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ C̼h̼ợ̼ R̼ẫ̼y̼.

̼”̼T̼h̼ự̼c̼ s̼ự̼ t̼h̼ì̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ặ̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ m̼à̼ a̼i̼ c̼ũ̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ a̼i̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ể̼ p̼h̼i̼ề̼n̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼. G̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼ó̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼u̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ t̼i̼n̼ c̼ủ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ê̼n̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ c̼h̼ỉ̼ l̼à̼ t̼i̼n̼ đ̼ồ̼n̼,̼ k̼h̼i̼ n̼à̼o̼ c̼ó̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ m̼ớ̼i̼ h̼ơ̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ s̼ẽ̼ c̼h̼ủ̼ đ̼ộ̼n̼g̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼”̼,̼ a̼n̼h̼ Đ̼ỗ̼ Q̼u̼a̼n̼g̼ C̼h̼í̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.

Nguồn: http://tinhay88.com/2021/09/15/t%CC%BCi%CC%BCn%CC%BC-%CC%BCm%CC%BCo%CC%BCi%CC%BC-%CC%BCn%CC%BCh%CC%BCa%CC%BCt%CC%BC%CC%BC-%CC%BCt%CC%BCr%CC%BCu%CC%BCa%CC%BC-%CC%BC1%CC%BC5%CC%BC-%CC%BC9%CC%BC-%CC%BCc%CC%BCa%CC%BC-%CC%BCs%CC%BCi/

You may also like...